Taglia da tgauns

Per mintga tgaun che vegn tenius sin territori communal sto vegnir pagau taglia. Suenter haver cumprau in tgaun sto il possessur vegnir speraso persunalmein al spurtegl dall'administraziun communala enteifer 30 dis e prender cun el il document d'identitad cun il numer dil microchip. Midadas da possessur ni mortoris ein medemamein d'annunziar all'administraziun communala enteifer 30 dis.

La taglia da tgauns vegn messa a quen a mintga possessur d'in tgaun all'entschatta digl onn. L'obligaziun da pagar taglia vala era per tut ils tgauns che vegnan tier ella vischnaunca duront igl onn, sch'ei sa buca vegnir cumprovau che la taglia ei gia vegnida pagada en in'autra vischnaunca.

Cuosts:

  • CHF 50.00 per igl emprem tgaun
  • CHF 100.00 per mintga ulteriur tgaun